info@velthofexport.eu
+31 (0)572 728 080 Kontakt

Privacy verklaring Velthof Export

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Velthof Export neemt de privacy van de personen met wie zij contact heeft ter harte. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. Velthof Export vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Velthof Export neemt de privacy van de personen met wie zij contact heeft ter harte. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. Velthof Export vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacy verklaring wordt toegelicht hoe Velthof Export uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Velthof Export is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Velthof Export zijn:
Velthof Export,
Schoolstraat 2,
8102 EM te Raalte
tel: (0572) 728080
e-mail: info@velthofexport.eu

Wanneer verzamelt Velthof Export uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Velthof Export verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of email stuurt of met ons belt. Ook als u uw gegevens op de website van Velthof Export of bij een van onze medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – , wettelijke of zakelijke relatie met Velthof Export.

Waarvoor gebruikt Velthof Export uw persoonsgegevens?

Velthof Export gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Velthof Export verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Velthof Export bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant en past Velthof Export deze gegevens bij wijziging aan. Velthof Export baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Velthof persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Velthof Export.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Velthof Export de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Velthof Export betreffen.
  • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Booijink.
  • Ten behoeve van de verschillende autoriteiten NVWA, RVO, kringloopwijzer, mestboekhouding, mineralen boekhouding, etc worden de wettelijke gegevens verstrekt aan die partijen of derde partijen die het voor de bovengenoemde autoriteiten uitvoeren (bijvoorbeeld CRV).
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Velthof Export zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Velthof Export kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Velthof Export zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor van u toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Velthof Export bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Velthof Export. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Velthof Export heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft Velthof Export maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.
Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht.
Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@velthofexport.eu.
Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Velthof Export kunt u contact opnemen via Schoolstraat 2 8102 EM te Raalte, tel: (0572) 728080, email: info@velthofexport.eu

Wijzigingen

De privacy verklaring van Velthof Export kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u altijd op de website van Velthof Export.

Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie OK wählen, oder diese Website nutzen, stimmen Sie dem zu. Wählen Sie „Einstellungen ändern“, um weitere Informationen zu erhalten.
Annuleren2